Programa Docentia

sysDocentia

El programa Docentia per a l'avaluació de l'activitat docent del professorat va a iniciar la seua fase experimental durant el curs 2016-2017. El desenvolupament del programa Docentia es va a recolzar en un sistema informàtic, sysDocentia .

El programa Docentia para la evaluación de la actividad docente del profesorado va a iniciar su fase experimental durante el curso 2016-2017. El desarrollo del programa Docentia se va a apoyar en un sistema informático, sysDocentia .

Adreces d'accés / Direcciones de acceso

  • https://docentia.uv.es/docentia :
    accés al sistema per a usuaris autoritzats i activats;
    acceso al sistema para usuarios autorizados y activados;
  • https://docentia.uv.es/informes :
    accés perquè responsables de departaments i de comissions de titulació (CAT o CCA) puguen introduir els informes quinquennals sobre el professorat participant en la fase experimental;
    acceso para que responsables de departamentos y de comisiones de titulación (CAT o CCA) puedan introducir los informes quinquenales sobre el profesorado participante en la fase experimental.

Enllaços d'interès / Enlaces de interés

Consultes procedimentals/Consultas procedimentalesunitat.qualitat@uv.es  o tècniques/técnicassysdocentia@uv.es